• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 17 kwietnia br., o godz. 6.00 wyruszyliśmy w procesji rezurekcyjnej wokół kościoła, by w ten sposób wyrazić naszą radość ze zwycięstwa Jezusa nad śmiercią i szatanem. Następnie uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i wygłosił kazanie Ks. Proboszcz Adam Gucwa SCJ.

Zapraszamy do galerii...

 

Wigilia Paschalna rozpoczęła się o godz. 19.00 pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Adama Gucwy SCJ, który wraz z kapłanami i służbą liturgiczną udał się na plac kościelny, gdzie miał miejsce obrzęd poświęcenia ognia i zapalenia paschału. Po wejściu do kościoła i zapaleniu świec przyniesionych przez wiernych i oświetleniu kościoła zostało uroczyście odśpiewane orędzie wielkanocne „Exsultet”.

W liturgii Słowa Bożego Kościół proponuje nam obfitszy zestaw czytań. Słuchając ich rozważamy wielkie dzieła, jakie Pan Bóg dokonał od początku świata dla człowieka i pragniemy poprzez ufną odpowiedź dać wyraz naszej wiary w słowa i obietnice Boże.

Następnie została poświęcona woda chrzcielna i odnowione przyrzeczenia chrztu świętego, po których nastąpiła najważniejsza część całego Triduum Paschalnego - Liturgia Eucharystyczna.

Zapraszamy do galerii...

Wielki Piątek to dzień, w którym Jezus Chrystus wziął na swe ramiona krzyż, a wraz z nim nasze grzechy i nieprawości, aby je ponieść na Kalwarię. Jezus bierze krzyż, daje się przybić do niego, ponieważ tak wielka jest miłość Boga do człowieka. Choć jest to dzień śmierci Jezusa, nie jest to dzień rozpaczy i zwątpienia. Odtąd bowiem krzyż stanie się znakiem naszego zbawienia.

Nabożeństwo wielkopiątkowe, pod przewodnictwem Księdza Sławomira Kuśmierza SCJ, rozpoczęło się o godz. 18.00 liturgią słowa, w której naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według św. Jana. Następnie wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna, w której staramy się nie zapomnieć o nikim, bo wszystkich obmyła Krew Chrystusa przelana na krzyżu. W tym szczególnym czasie modliliśmy się za całą ludzkość, która cierpi w wyniku szerzącej się epidemii, za wszystkich bezradnych i zagubionych, za chorych i za tych, którzy ofiarnie niosą im pomoc oraz za zmarłych. Punktem szczytowym całej liturgii była adoracja Krzyża, podczas której Księża, Siostry Zakonne, Służba Liturgiczna i pozostali Wierni oddawali cześć ukrzyżowanemu Jezusowi. Następnie odbyły się obrzędy Komunii św.

Zgodnie ze zwyczajem na zakończenie, eucharystyczne Ciało Chrystusa, a tym samym naszego wyzwolenia z niewoli grzechu i śmierci, zostało uroczyście przeniesione do adoracji do tzw. Grobu Pańskiego. Zgromadzeni na liturgii wielkopiątkowej Parafianie po zakończonych ceremoniach odśpiewali Gorzkie Żale i adorowali Pana Jezusa przez całą noc.

Zapraszamy do galerii...

Wielki Czwartek to dzień kapłaństwa i Eucharystii. Sakramenty te wzywają nas do pochylenia się nad tajemnicą obecności Boga wśród ludzi. Jeszcze przed dramatem Wielkiego Piątku, Jezus gromadzi swoich uczniów przy wspólnym stole, umywa im nogi, daje swoje Ciało i Krew. Wydarzenia te uświadamiają nam, że wszystkie działania Boga w odniesieniu do człowieka są zawsze wyrazem Jego niezwykłej troski i miłości.

Święte Triduum Paschalne, które rozpoczynamy uroczystą Mszą Wieczerzy Pańskiej, uobecnia największe misteria związane z naszym zbawieniem - mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Jest to dzień wdzięczności Jezusowi za to, że zostawił nam Siebie w Najświętszym Sakramencie. Tego dnia także dziękujemy Bogu za kapłanów, dzięki którym sprawowane są sakramenty, nade wszystko każda Ofiara Mszy Świętej.

W czasie Mszy Świętej o godz. 18.00 dziękowaliśmy Jezusowi za ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Na początku Mszy Świętej wierni okazali swoją wdzięczność kapłanom poprzez życzenia i modlitwę w ich intencji. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Ryszard Rydlak SCJ. Natomiast o godz. 21.00 zgromadziliśmy się przy kaplicy adoracji na nabożeństwie Godziny Świętej, aby towarzyszyć Jezusowi w Ogrodzie Oliwnym.

Zapraszamy do galerii...

Wielki Tydzień rozpoczyna się w Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej, która łączy zapowiedź królewskiego triumfu Chrystusa i orędzie Męki. W liturgii tego dnia i w katechezach Kościół ukazuje związek między tymi dwoma aspektami paschalnego misterium.

 Liturgia Niedzieli Palmowej wprowadza nas w przeżycie Wielkiego Tygodnia, w którym Kościół sprawuje zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa w ostatnich dniach Jego życia, poczynając od Jego mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy. Od najdawniejszych czasów upamiętnienie wjazdu Pana do Jeruzalem obywa się przez uroczystą procesję. Chrześcijanie obchodzą to wydarzenie, naśladując aklamację i gesty żydowskich dzieci, które wyszły na spotkanie Pana i śpiewały „nabożne” Hosanna.

Pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy obchodzono już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W IV wieku procesja znana była już w Jerozolimie, gdzie odbywano ją śladami Jezusa z Betanii, przez Górę Oliwną do miasta męki i śmierci Zbawiciela. W czasie tej procesji biskup, jak niegdyś Chrystus, jechał na oślęciu w otoczeniu wiernych trzymających gałązki palm i śpiewających odpowiednie pieśni. Palmy przechowywane w domu, najczęściej umieszczone przy wiszących krzyżach na ścianie, przypominają wiernym o zwycięstwie Chrystusa, które uczcili biorąc udział w procesji.

Przed Mszą św. o godz. 11.30 wierni wypełnili plac przykościelny, gdzie rozpoczęła się liturgia od poświęcenia palm, odczytania Ewangelii i procesji do kościoła.

Niech te palmy, które mamy w domach przypominają nam, że rozpoczynamy najważniejszy czas dla nas wierzących. Trwajmy ufnie przy Chrystusie naszym Panu i Królu.

Zapraszamy do galerii...

W nocy z soboty na niedzielę 12/13 marca odbyło się w sanaktuarium na Świętym Krzyżu kolejne Sercańskie Czuwanie Młodzieży. Motywem przewodnim naszego spotkania było hasło "W Nim nasze życie". Wszystko zaczęło się od nabożeństwa Drogi Krzyżowej, które każda grupa odprawiała sama wędrując pod górę do sanktuarium. Każda grupa szła z własnoręcznie przygotowanym dużym krzyżem. Teksty nabożeństwa zaczerpnięte były z rozważań o. Dehona - w końcu w poniedziałek po czuwaniu przypada kolejna rocznica jego urodzin. Po przybyciu do bram pięknego Sanktuarium czekała na nas ciepła herbata. Chętni mieli też możliwość zwiedzenia klasztoru.

Czuwanie rozpoczęło się o godzinie 19.00. Na początku przywitał nas o. Krzysz­tof Cze­pir­ski OMI, kustosz sanktuarium i nasz gospodarz. W krót­kich sło­wach przy­to­czył historię po­benedyk­tyń­skie­go opactwa na Łysej Górze. Natępnie mogliśmy wy­słu­chać kon­fe­ren­cji między ​księ­dza Fran­cisz­ka Wiel­gu­ta SCJ, który przedstawił i nawią­zał do histo­rii krzy­ża, na którym umarł Jezus Chrystus. W swojej kon­fe­ren­cji mówił między innymi czym jest krzy­ż w życiu chrześcijanina i na czym polegają jego piękno i wartość. Ko­lej­ną kon­fe­ren­cję wy­gło­sił Kon­rad Grzybow­ski z Fun­da­cji "Ster na mi­łość". Po części konferencyjnej mieliśmy czas na pogaduchy i zjedzenie ciepłego bigosu.

Bez­po­śred­nim przy­go­to­wa­niem do prze­ży­cia Eu­cha­ry­stii była naj­pierw ad­o­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu na której można było przyjść do sa­kra­men­tu po­ku­ty i po­jedna­nia. Adorację prowadził ks. Sławomir Kuśmierz SCJ wraz z zespołem "Ad­o­re­mus Do­mi­num" z Beł­cha­to­wa. W jej trakcie każdy mógł, już po spowiedzi, z czystym sercem przynieść swój mały, własnoręcznie zrobiony krzyż, przed ołtarz. 

Msza św. rozpoczęła się po północy. W imieniu prowincjała Księży Sercanów, ks. Sławomira Knopika SCJ, przewodniczył jej wikariusz prowincjalny ks. Witold Januś SCJ. W wygłoszonej homilii ks. Witold, w nawiązaniu do historii powołania Abrama, którego nazwał "Ojcem naszej wiary", mówił:

"Nie dojdziemy na naszą górę przemienienia własnego życia dopóki nie zaufamy obietnicy, którą daje mi Bóg. Nieustannie musimy się liczyć z koniecznością wychodzenia z bezpiecznych miejsc i utartych schematów. Musimy liczyć się z tym, że wielu patrząc na nas, będzie się stukało w czoło, będą się podśmiechiwać, a może nawet nas zbanują i wymażą z kontaktów. Warto się zapytać dzisiaj, tutaj, na tej szczególnej górze, na Świętym Krzyżu: co jest moim namiotem, z którego boję się wyjść, którego nie chcę opuścić by bardziej jeszcze zaufać Jezusowi? Co mnie powstrzymuje w tym codziennym pójściu za Nim?"

W trakcie Eucharystii miał też miejsce obrzęd przyjęcia nowych członkow do Ruchu Sercańskiej Młodzieży. Nasza wspólnota wzrosła aż o 43 nowe osoby. Spotkanie zakończyło się chwilę przed 2 w nocy. Na zakończenie każdy uczestnik dostał pamiątkowy sercański krzyż - to w Nim jest nasze życie.

Za: http://sercanskie.pl/ Zobacz również: https://www.swietykrzyz.pl/aktualnosci/1804

Zapraszamy do galerii...